Skip to content

Redirect là gì? Redirect 301, 302, 307 khác gì nhau?

Giới thiệu về Redirect

Trong lĩnh vực của thiết kế và phát triển web, redirect (chuyển hướng) là một quá trình mà trang web tự động gửi người dùng từ một URL (địa chỉ web) đến một URL khác. Redirect thường được sử dụng khi cần di chuyển hoặc thay đổi vị trí của một trang web hoặc khi cần điều hướng người dùng đến một trang mới.

Redirect có thể được thực hiện bằng cách sử dụng mã trạng thái HTTP và các phương thức chuyển hướng. Các mã trạng thái HTTP thông dụng được sử dụng trong quá trình redirect bao gồm 301, 302 và 307. Mỗi mã trạng thái này có mục đích và cách hoạt động khác nhau.

Redirect 301

Redirect 301, còn được gọi là “301 Moved Permanently”, là một loại redirect mà thông báo cho các công cụ tìm kiếm và trình duyệt rằng trang đã được chuyển đến một URL mới và sẽ không quay trở lại URL cũ. Redirect 301 được sử dụng khi bạn muốn di chuyển hoặc thay đổi vị trí của một trang web một cách vĩnh viễn và muốn chuyển hướng người dùng và các công cụ tìm kiếm đến trang mới.

Redirect 301 có ý nghĩa lâu dài và được khuyến nghị trong việc thay đổi URL của một trang web. Khi một trình duyệt hoặc công cụ tìm kiếm gặp một Redirect 301, nó sẽ cập nhật các chỉ mục và bộ nhớ cache của nó để chỉ trỏ đến URL mới. Điều này giúp tránh việc mất điểm SEO và giữ cho người dùng và công cụ tìm kiếm tiếp tục truy cập vào nội dung mới.

Redirect 302

Redirect 302, còn được gọi là “302 Found” hoặc “302 Moved Temporarily”, là một loại redirect mà thông báo cho trình duyệt và công cụ tìm kiếm rằng trang đã được chuyển đến một URL mới tạm thời và có thể quay trở lại URL cũ trong tương lai. Redirect 302 thường được sử dụng khi bạn muốn chuyển hướng người dùng đến một trang tạm thời hoặc khi bạn đang thử nghiệm một thay đổi trong cấu trúc của trang web.

Redirect 302 không có ý nghĩa lâu dài và chỉ tạm thời chuyển hướng người dùng. Khi trình duyệt hoặc công cụ tìm kiếm gặp một Redirect 302, nó sẽ tiếp tục lưu trữ URL cũ trong bộ nhớ cache và chỉ trỏ đến URL mới cho lần truy cập hiện tại. Điều này có thể gây ra những vấn đề về SEO và liên quan đến việc thay đổi URL của một trang web một cách thường xuyên.

Redirect 307

Redirect 307, còn được gọi là “307 Temporary Redirect”, là một loại redirect tương tự Redirect 302. Nó thông báo cho trình duyệt và công cụ tìm kiếm rằng trang đã được chuyển đến một URL mới tạm thời và có thể quay trở lại URL cũ trong tương lai.Redirect 307, tương tự như Redirect 302, được sử dụng khi bạn muốn chuyển hướng người dùng đến một trang tạm thời. Tuy nhiên, Redirect 307 có một sự khác biệt nhỏ với Redirect 302 trong việc xử lý dữ liệu POST. Khi một trình duyệt gửi một yêu cầu POST đến một URL được chuyển hướng bằng Redirect 302, trình duyệt sẽ gửi lại yêu cầu POST đến URL mới. Trong trường hợp Redirect 307, trình duyệt sẽ giữ nguyên yêu cầu POST và chuyển hướng người dùng đến URL mới mà không thay đổi dữ liệu.

Kết luận

Redirect là một phương pháp quan trọng trong thiết kế và phát triển web để chuyển hướng người dùng đến URL mới. Redirect 301 được sử dụng khi bạn muốn chuyển đổi URL một cách vĩnh viễn, trong khi Redirect 302 và Redirect 307 được sử dụng khi bạn muốn chuyển hướng người dùng một cách tạm thời. Sự khác biệt giữa Redirect 302 và Redirect 307 nằm ở cách xử lý dữ liệu POST. Redirect 302 sẽ gửi lại yêu cầu POST đến URL mới, trong khi Redirect 307 sẽ giữ nguyên yêu cầu POST và chuyển hướng người dùng đến URL mới.